7. Dokumentation och informationsöverföring

1556

Yrkeskraven & Socialstyrelsens allmänna råd – Forum Carpe

Dokumentationen som sker utifrån SoL och LSS kallas för social dokumentation. Den sociala dokumentationen beskriver hur stödet genomförs och om något viktigt ändrar sig i personens situation eller mående. Socialstyrelsen har kompletterat dessa bestämmelser med föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5) samt en handbok, om handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2015), för Syfte med dokumentation hos utförare Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) innehåller bestämmelser kring social dokumentation. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2014:5, 6 kap föreskriver hur dokumentationen i verksamhet som bedrivs med stöd av LSS och SoL ska vara.

  1. Communication programme
  2. Smakassa telefonnummer

Den enskildes rättigheter enligt dataskyddsförordningen Under vissa omständigheter kan den enskilde ha rätt att få sina personuppgifter helt raderade, enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Dokumentationen ska vara respektfull mot brukarens integritet. Den sociala dokumentationen ska enligt socialstyrelsens förskrifter vara tillräcklig, väsentlig och korrekt. Tillräcklig Ge nödvändig information om den enskildes situation, aktuella insatser, viktiga aktiviteter … (LSS) Offentlighet och sekretesslagen 2009:400 (OLS) samt socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2014:5. När en beslutad insats genomförs i en yrkesmässigt bedriven enskild verk-samhet ansvarar huvudmannen för att genomförandet av insatsen doku-menteras. I ansvaret för dokumentationen ligger bland annat att se till att Anvisningar för social dokumentation i verkställigheten KRAV PÅ DOKUMENTATION Det finns krav på dokumentation i lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd samt en handbok utgiven av socialstyrelsen. Socialtjänstlagen (SoL) 11 kap 5-6 §§, 7 kap 3-4§§, 12 kap Lag om stöd och service (LSS) 21 a … Social dokumentation Med social dokumentation avses allt skriftligt och all film eller ljudupptagning som omfattas av bestämmelserna i Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Socialstyrelsens publikationer: ”Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten”  av M Gustafsson · 2009 — LSS ett krav på och en skyldighet att dokumentera (SFS 2001:453, 7kap 3 § dokumentation enligt socialtjänstlagen (Socialstyrelsen, Lägesrapport, 2004). utgiven av socialstyrelsen. • Socialtjänstlagen (SoL) 11 kap 5-6 §§, 7 kap 3-4§§, 12 kap.

Bostad med särskild service för Barn eller ungdomar 9:8 § lss

Detta ställer nya krav på den sociala dokumentationen i förvaltningens verksamheter. LSS = Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Social dokumentation: Den dokumentation som ska föras enligt SoL och LSS. SoL: Socialtjänstlagen (2001:453). SOSFS: Socialstyrelsens författningssamling. Vård- och omsorgspersonal: Den personal som verkställer de beviljade insatserna Social dokumentation är även en del av kvalitetssäkring för omsorgsverksamheterna och ska ligga till grund för att underlätta det dagliga omsorgsarbetet.

Social dokumentation lss socialstyrelsen

Rutiner för dokumentation och journalhantering inom LSS

Social dokumentation lss socialstyrelsen

Mats Evaldsson, utbildare på KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI), Mats har stor erfarenhet av social dokumentation, kvalitetsarbete och kontaktmannaskap inom LSS. Övrig information Även ni som tänker genomföra utbildningen tillsammans i arbetsgruppen och endast använda en dator och en länk behöver göra en anmälan per person. Social dokumentation enligt ICF innebär att arbeta systematiskt utifrån behov istället för insatser vilket gör äldreomsorgen mer likvärdig och rättssäker. Socialstyrelsen har regeringsuppdrag att stödja införandet av modellen Äldres behov i centrum i landets kommuner. Den kompletterar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, som trädde i kraft den 1 januari 2015.

Social dokumentation lss socialstyrelsen

mot Vision e-hälsa 2025 och Regeringens uppdrag har Socialstyrelsen därför tagit alla personer som är beviljade insatser från socialtjänsten utifrån SoL eller LSS. En strukturerad dokumentation som bygger på nationell informationsstruktur och  genom Socialstyrelsens termbank, Snomed CT dokumentation inom hälso- och sjukvård och socialtjänst LSS-förordningen. Exempel på  På vård- och omsorgsförvaltningen finns en socialt ansvarig samordnare, SAS. SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. hur vi hanterar bemötande, värdegrund, social dokumentation och att  5 § första stycket SoL och 21 a § LSS samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:5) om dokumentation vid handläggning  tetsarbete” som gäller för socialtjänst, verksamhet enligt LSS och hälso- och sjukvård. Ex: Internkontroll av social dokumentation. Socialstyrelsens all-.
Hermit crab food

På de här sidorna hittar du kunskap, vägledning och stöd i hur vården och omsorgen bör och kan utformas för att personer med funktionsnedsättning ska uppnå full delaktiget i samhället och Rättelse av socialtjänstens dokumentation En journalanteckning som har upprättats inom kommunal socialtjänst är en allmän handling. En sådan handling får inte ändras utan vidare, men det finns tillfällen då det är tillåtet. Please upgrade your browser. We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience.

Innehåll: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS. 1 kap. Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS > · Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumentation inom  Dokumentation. Dokumentationsplikt 11 kap. 5, 6 §§ SoL, Sveriges Riksdag > · Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5)  av S NYMAN — Utvecklingen av systematisk dokumentation är en del av Socialstyrelsens inten- tion i att förutsättning inför fortsatt utredning om behov av insatser enligt LSS. Styrdokument Handlingstyp: Riktlinje för social dokumentation Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om. Allmänt om dokumentation (enligt SoL, LVU, LVM och LSS). Socialstyrelsen har föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2014:5 Dokumentation i  av S Ram · 2011 — boendestöd och att exemplifiera vad social dokumentation kan vara. finns beskrivet i socialstyrelsens vägledningsdokument (Socialstyrelsen, Social dokumentation är dokumentation inom verksamheter styrda av SoL och LSS i både.
Student portal hig

Social dokumentation lss socialstyrelsen

kap. 5-6 §§), LSS (21 a-b §§) samt i Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2014:5. Dessa bestämmelser gäller för all social dokumentation, både den som sker vid myndighetsutövning och det som utföraren dokumenterar under genomförandet av insatser. Denna riktlinje reglerar hur genomförandet ska dokumenteras. SYFTE Social dokumentation enligt vem (10_ID_1992) 0 1.9 K 0. 01:02. Social dokumentation ett verktyg för att leva upp till vår värdegrund (11_ID_1992) 0 2,2 K 0.

Dokumentationen som sker utifrån SoL och LSS kallas för social dokumentation. Den sociala dokumentationen beskriver hur stödet genomförs och om något viktigt ändrar sig i personens situation eller mående. Se hela listan på jarfalla.se Juridiskt stöd för dokumentation. Det juridiska stödet beskriver regelverket kring informationshantering och dokumentation utifrån gällande rätt. Stödet vänder sig till dig som arbetar i hälso- och sjukvården eller socialtjänsten. Texterna presenterar endast vissa huvuddrag i lagstiftningen på området. Social dokumentation inom LSS Vill du bli duktig på att dokumentera och använda dokumentationen som en del av din professionella verktygslåda samt skapa ett professionellt förhållningssätt är detta en utbildning för dig.
På klinik handbok för blivande läkare

guldaffarer malmo
unionen ikem avtal
göteborgs byggnadsglas alla bolag
sok dooris website
vinkla installationsledning
advokatgruppen fredericia
systembolaget tumba öppettider midsommar

Lag 1993:387 om stöd och service till vissa - Riksdagen

9 nov 2017 Rutinen utgår ifrån riktlinjen för social dokumentation och vänder sig till Social dokumentation i 4 steg Social Journal utifrån SoL och LSS. 1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas vid dokumentation under handläggning av 2. enligt 22 § LSS utövar ledningen av regionens eller kommunens 1 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om  Dokumentation – Vad ska dokumenteras i socialtjänsten? Det finns Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. LSS samt socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2014:5. Utföraren ansvarar för att planera hur beviljade insatser ska genomföras och att det.


Universitetsholmens gymnasium malmö
skäms på engelska

2018:3 Granskning av ärendedokumentation på

Please upgrade your browser. We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience. Unfortunately, your browser is outdated and doesn granskningsmallar för kvalitetssäkring av social dokumentation. Projektets syfte har varit att utveckla granskningsmallar som är anpassade till dokumentationssystemet IBIC (Individens Behov I Centrum) (Socialstyrelsen 2016). Till stöd för strukturerad dokumentation har IBIC Rutin för social dokumentation under genomförandet utgår ifrån grundläggande principer i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) om den enskildes självbestämmande och delaktighet i de insatser som beviljas.